Pixel Film Studios – TransText Volume 2

Pixel Film Studios – TransText Volume 2 chứa hơn 60 cài đặt trước hoạt hình riêng lẻ với các điều khiển tốc độ có thể điều chỉnh, cho phép người dùng FCPX tạo chuyển tiếp chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng.

4 Likes Comment